הסכם לקבלת שירותים ו/או נכסים

בין:
אומסט פתרונות אינטרנט
ע"מ: 029970266
או מי מטעמו
(להלן: הספק)

ובין:
הלקוח
(להלן: הלקוח)

בקבלת שירות ו/או נכס, אחד או רבים (להלן: השירות), הלקוח מסכים לתנאי השירות כדלקמן:

 1. מבוא
  1. הסכם זה מנוסח בלשון זכר ו/או נקבה לפי העניין באותו מקום ואין לפרש מתוך כך את הסכם זה או חלק ממנו.
  2. הסכומים והשיעורים בהסכם זה הם בשקלים חדשים לפני מע"מ כחוק אלא אם צויין במפורש אחרת.
  3. הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי הסכם זה ו/או את נוסח הסכם זה וזאת מבלי שיצטרך להודיע על כך ללקוח. לפיכך הספק ממליץ ללקוח על שמירת העתק מהסכם זה לצורך אסמכתא בכל טענה או תובענה שתהיה ללקוח או לספק שמקורה בהסכם זה.
 2. אתר האינטרנט
  1. המידע באתר האינטרנט מוצע ללקוח כשירות. שירות זה ניתן ללא תמורה אלא אם צוין במפורש אחרת.
  2. שימוש באתר ייעשה באמצעות הממשק שהעמיד הספק בלבד(להלן: הממשק). כל שימוש באמצעי אחר לרבות גישה באמצעות שורת הכתובת של הדפדפן, יהיה באחריות הלקוח. הספק אינו ולא יהיה אחראי לנזק שייגרם ו/או לטעות שתיגרם משימוש שלא באמצעות הממשק.
 3. שירותים
  1. שירותים ניתנים בימי עסקים ראשון-חמישי בשעות 09:00-18:00 אלא אם צוין אחרת במפורש.
 4. שימוש בשרתים
  1. הפרה או ניסיון להפרה של מנגנוני האבטחה של השרת אסורים בהחלט.
  2. כל שינוי שייעשה במבנה הקבצים בשרת שיגרום או שעלול לגרום לפגיעה בתפקוד השרת אסור בהחלט.
  3. חל איסור להשתמש בשרתים לצורך התקנה, אחסון, הפעלה או הפצה של:
   1. מין ופורנוגרפיה ו/או קישור למין ופורנוגרפיה. אלא בשרת שהוקצה בלעדית ללקוח.
   2. חומר המוגן בזכויות יוצרים ו/או קישור לחומר המוגן בזכויות יוצרים אלא בהסכמת בעל הזכויות.
   3. הימורים אסורים ו/או קישור להימורים אסורים.
   4. כל האסור על פי חוק.
  4. הספק שומר לעצמו זכות למחוק כל חומר אסור לרבות קבצים שלמים המכילים חומר אסור אף ללא הודעה ללקוח.
 5. אירוח אתרים
  1. בהזמנת אירוח אתרים מצוינים שטח האחסון ותעבורת הנתונים החודשית המוקצים ללקוח בחבילת האירוח.
   עבור שימוש שחורג מהקצאה זו, הלקוח יחויב בתשלום נוסף עבור הרחבת החבילה לפי:
   1. 10% מהקצאת שטח האחסון ובמדרגות של 50MB.
   2. סכום החיוב יהיה לפי החלק היחסי מההקצאה בחבילת האירוחולפי המחיר הרגיל של חבילת האירוח.
  2. אין באמור לעיל כל חובה על הספק לאשר ללקוח חריגה בתשלום. הספק רשאי לא לאשר ללקוח חריגה מטעמים שונים שיכולים לכלול בין היתר אך לא רק: ניצול גבוה של משאבי השרת, שימוש שמונע מאחרים שימוש הוגן, פגיעה בתשתית וכיוצא באלה. והכל לשיקול דעתו הבלעדי של הספק.
  3. הספק רשאי לא לאשר חריגה כלל ללקוח שבחשבונו לא קיים כרטיס אשראי פעיל בצירוף הרשאה מתאימה לחיוב.
 6. גיבוי ושחזור מידע
  1. באחריות הלקוח לגבות כל מידע שלו באמצעים שיבחר.
  2. הספק מגבה ושומר אצלו מידע ונתונים של השרתים, לרבות את המידע של הלקוח, וזאת לצורך פעילות תקינה ושלמות הנתונים של השרתים בלבד.
  3. שחזור של מידע לבקשת הלקוח:
   1. בשירות לגיבוי ושחזור מידע המוזמן ע"י הלקוח לפי התנאים והמחירים בהזמנת השירות.
   2. עבור שחזור בודד - 69 ש"ח. סכום זה מתעדכן מעת לעת ויוצג כאן סמוך לעדכונו.
   3. הספק שומר לעצמו את הזכות לא לשחזר מידע כלשהו או חלק ממנו אם עברו 6 ימים משינויו או אם המידע משתנה באופן שלא ניתן לקבוע את זמן השינוי.
 7. דואר אלקטרוני
  1. שימוש בשרתי הדואר האלקטרוני של הספק (להלן: שרתי הדואר) ייעשה במגבלות המוקצות ללקוח ובכלל זה: כמות תיבות הדואר, שטח אחסון ותעבורת נתונים.
  2. שימוש שאינו חוקי שייעשה בשרתי הדואר ו/או דרך שרתי הדואר ו/או בכתובת תיבת דואר שמוגדרת בשרתי הדואר, אסור בהחלט.
  3. שליחת דואר אלקטרוני, לרבות דואר אלקטרוני שאינו אסור על פי חוק, מוגבלת לכמות של 25 הודעות בטווח זמן של שעה. הגבלה זאת קיימת ללא הבדל אם הדואר נשלח באמצעות שרתי הדואר, דרך שרתי הדואר, ע"י ממשק, ע"י תוכנית, ע"י תוכנה, באופן מקומי או מרוחק.
  4. שימוש בכתובת דואר אלקטרוני שמוגדרת בשרתי הדואר ייחשב לשימוש בשרתי הדואר גם אם שליחת הדואר האלקטרוני בפועל לא נעשית באמצעות שרתי הדואר או דרכם.
 8. שמות דומיין
  1. רישום שם דומיין חדש וחידוש רישום של שם דומיין יסופקו בכפוף לזמינות שם הדומיין. באחריות הלקוח לוודא טרם הזמנת השירות ששם הדומיין אותו הוא מבקש לרשום או לחדש פנוי וזמין לרישום או חידוש עבורו.
 9. תוכניות ריסלר (Reseller)
  1. הלקוח אחראי כלפי כל תנאי מתנאי הסכם זה, בנוסף על חשבונו, על חשבונות שייפתחו תחת חשבונו בתוכנית ריסלר.
 10. חיובים ותשלומים
  1. החיוב בתשלום עבור חבילות יהיה בתחילת תקופת החבילה הראשונה ואוטומטית לתקופות נוספות באורך זהה בתחילת כל תקופה.
  2. מחיר החבילה תקף לכל תקופות השירות המתחדשות באופן אוטומטי.
  3. תשלומים בהמחאה, הפקדה לחשבון או העברה בנקאית ייחשבו לתשלום לפי תאריך פירעונם. תשלום בכרטיס אשראי ייחשב לתשלום עם קבלת אישור לעסקה.
  4. ביטול של תשלום או אי-פירעון של תשלום מכל סיבה, ייחשב להעדר תשלום ויטופל לפי תאריך החיוב לרבות למפרע.
  5. חיוב שלא שולם במועד הפירעון יוכל לגרור את הפסקת השירות עקב הפרה זו.
  6. הסכום לתשלום יישא ריבית מצטברת החל בתאריך החיוב ועד יום התשלום בשיעור 2% לחודש ובשיעור יחסי לחלק מחודש.
  7. הסכום לתשלום יכול שיהיה מעוגל לשקלים שלמים. סכום מעוגל יעוגל לשקל השלם הקרוב ביותר וחצי-שקל יעוגל כלפי מעלה.
  8. החלפת אמצעי תשלום או חשבון משלם יחוייבו בעמלה בשיעור של 5% מסך התשלום.
  9. הספק שומר לעצמו זכות עכבון בגין חוב של הלקוח לספק לגבי כל נכס שהתקבל מהלקוח.
 11. ביטול והחזרים
  1. הספק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השירות מיוזמתו בכל עת. אם יעשה זאת, יזכה את הלקוח בסכום מחיר השירות עבור התקופה שלאחר הפסקת השירות.
  2. הלקוח רשאי להפסיק את השירות מיוזמתו בכל עת ע"י הודעה שתישלח לספק בכתב באמצעות פקס או דואר רשום או דוא"ל לפחות 7 ימי עסקים לפני התאריך המבוקש להפסקת השירות ותכלול פרטים מזהים של הלקוח ושל השירות. בגין הודעה שתתקבל בזמן קצר מהאמור - השירות יופסק לאחר 7 ימי עסקים מקבלתה.
  3. הפסקת השירות ע"י הלקוח לא תזכה את הלקוח בסכום כלשהוא או בביטול חיובים כלשהם שבהם חויב לרבות חיובים עבור תקופות שירות נוספות בגין הודעה שהתקבלה בזמן קצר כנ"ל.
  4. הפסקת השירות עקב הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה, לא יזכו את הלקוח בסכום כלשהוא או בביטול חיובים כלשהם שבהם חויב.
  5. אם יזוכה הלקוח בהתאם לכל האמור לעיל, לבקשת הלקוח יוחזר לו הזיכוי בהחזר כספי. החזר כאמור יתבצע באמצעות המחאה לטובת הלקוח ו/או הפסקת התשלומים בכרטיס האשראי של המשלם ו/או זיכוי כרטיס האשראי של הלקוח או של המשלם - לשיקול דעתו של הספק בלבד.
  6. לא ניתן לקבל החזר כלשהו או ביטול חיוב כלשהו בגין ביטול רישום של שם דומיין, לרבות בגין חידוש של רישום.
 12. תנאים כלליים
  1. כל הפרה של הסכם זה או חלק ממנו תוכל לגרור את הפסקת השירות ובנוסף הלקוח ישא בכל הוצאה של הספק כתוצאה מהפרה זו.
  2. בכל סתירה ו/או מחלוקת בין הסכם זה להסכם אחר עם הלקוח, יגבר ההסכם האחר.